Panorama Zdrowia logo

Ogólne warunki świadczenia usługi

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI „OGŁOSZENIA REKRUTACYJNE” ORAZ „OGŁOSZENIE REKLAMOWE” W RAMACH PORTALU panorama-zdrowia.pl

DEFINICJE

 1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 2. E-Mail Klienta: Adres e-mail wskazany przez Klienta lub Przedstawiciela Klienta podczas wypełniania Formularza, na który Usługodawca będzie przekazywał wszelkie powiadomienia, oświadczenia, notyfikacje, faktury oraz inne informacje dotyczące świadczenia lub rozliczenia Usług.
 3. Formularz: Formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający zamówienie Usług.
 4. Klient lub Strona: Osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (posiadająca status aktywny w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), która zawarła z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usług.
 5. Znaki: Znaki towarowe, nazwa (firma) lub inne oznaczenia Klienta dostarczone Usługodawcy lub samodzielnie zamieszczone przez Klienta w związku z korzystaniem z Usług.
 6. Materiały: Wszelkie materiały i utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym informacje, treści, filmy, zdjęcia, animacje lub grafiki, w tym także te które będą stanowiły treść Ogłoszenia Reklamowego Klienta, wykorzystywane przez Klienta w ramach Portalu w związku z korzystaniem z Usług.
 7. Ogłoszenie Rekrutacyjne: Ogłoszenie opublikowane w Portalu mające na celu poszukiwanie dla Klienta pracownika na konkretne stanowisko wskazane w treści ogłoszenia.
 8. Ogłoszenie Reklamowe: materiał promujący towary lub usługi świadczone przez Klienta w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta lub podmiot, na rzecz którego Klient zawiera Umowę, o treści i formie przygotowanej przez Klienta, dostarczany przez Klienta w formatach zgodnych ze specyfikacją umieszczoną w Zasadach Ogłoszeń Reklamowych, w formie gotowej do emisji w Portalu
 9. Przedstawiciel Klienta: Osoba fizyczna upoważniona przez Klienta do zawarcia Umowy w jego imieniu i na jego rzecz, a także do składania wszelkich oświadczeń woli niezbędnych do świadczenia Usług, w tym upoważniona do zawierania odpowiednich umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 10. Portal: Serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym ……., należący do Usługodawcy obejmujący dwa serwisy: z Ogłoszeniami Rekrutacyjnymi oraz Ogłoszeniami Reklamacyjnymi.
 11. Sklep: podstrona internetowa (część Portalu) umożliwiająca zamawianie Usług, znajdujący się pod adresem internetowym …….
 12. Strony: łącznie Klient oraz Usługodawca.
 13. Umowa: Umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta.
 14. Usługi: Zamówione przez Klienta za pośrednictwem Sklepu usługi, świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta w postaci umożliwienia Klientowi publikowanie w ramach Portalu Ogłoszenia Rekrutacyjnego lub Ogłoszenia Reklamowego;
 15. Usługodawca: Barbara Karwot prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Donum Barbara Karwot przy ul. Sportowej 18, 44-373 Wodzisław Śląski.
 16. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 17. Użytkownik: Osoba fizyczna korzystająca z Portalu na zasadach określonych w odrębnych regulaminach dla Użytkowników.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin określa warunki świadczenia Usług oraz prawa i obowiązki Stron Umowy zawartej z Usługodawcą w ramach Sklepu, stanowiąc jej integralną część.
 2. Zawierając Umowę w ramach Sklepu, Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi Regulamin przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

NIEZBĘDNE WARUNKI TECHNICZNE

 1. Prawidłowe korzystanie z Usług zamówionych za pośrednictwem Sklepu i świadczonych w ramach Portalu wymaga:
  1. połączenia z siecią Internet,
  2. zainstalowania najnowszej wersji przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
  3. włączonej obsługi plików cookies oraz JavaScript,
  4. braku zainstalowanych wtyczek lub rozszerzeń w przeglądarce internetowej ingerujących w treść strony internetowej.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za odpowiedni stan techniczny lub właściwą konfigurację sprzętu używanego przez Klienta w celu skorzystania z Usług.

ZAWARCIE UMOWY

 1. Skuteczne złożenie zamówienia wymaga wypełnienia Formularza zamówienia prawdziwymi i aktualnymi danymi.
 2. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie złożenia zamówienia, tj. zaznaczenia przez Klienta w Sklepie pola „Zamawiam i płacę” i przyjęcia Umowy do realizacji przez Usługodawcę. Zawarcie Umowy zostaje potwierdzone wiadomością wysłaną na Adres E-mail Klienta, zawierającą podsumowanie złożonego przez Klienta zamówienia.
 3. Usługodawca zrealizuje zamówienie po dokonaniu zapłaty. Termin na zapłatę wynosi … dni, po tym terminie zamówienie automatycznie się anuluje.
 4. Usługodawca realizuje Usługę poprzez udostępnienie Ogłoszenia Rekrutacyjnego i Ogłoszenia Reklamowego na PO
 1. W ramach Umowy Klient otrzymuje możliwość skorzystania z zamówionej Usługi przez okres wskazany w Umowie, który jest jednocześnie okresem na jaki została zawarta Umowa.

ODPŁATNOŚĆ

 1. Podstawą do określenia wynagrodzenia za Usługi jest obowiązujący cennik znajdujący się w na stronie Sklepu pod adresem:
 2. Ceny podane w cenniku są cenami netto i zostanie do nich doliczony podatek od towarów i usług w wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Faktura zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od wpłynięcia płatności do Usługodawcy.
 4. Usługodawca umożliwia zapłatę:
  1. (1) za pośrednictwem operatora płatności internetowych
  2. lub (2) przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy;
 5. Płatność dokonana jest z chwilą wpływu środków na rachunek Usługodawcy lub zaksięgowania się środków przez system operatora płatności;
 6. Klient na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 ze zm). akceptuje, że faktury oraz inne dokumenty księgowe wystawione przez Usługodawcę zostaną każdorazowo wysłane w formie elektronicznej na E-Mail Klienta lub na adres mailowy wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia na Usługę. W szczególnych przypadkach wskazanych przez Usługodawcę Klient zobowiązuje się do przyjęcia faktury lub innego dokumentu księgowego dostarczonego w formie papierowej.
 7. Klient upoważnia Usługodawcę do wystawienia odpowiednich dokumentów księgowych, w tym faktur, bez podpisu Klienta.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usług zgodnie z Umową, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli to niewykonanie lub nienależyte wykonanie powstało na skutek działania siły wyższej, tj. okoliczności, której wystąpienia lub zakresu Strony nie mogły przewidzieć przy zawieraniu Umowy oraz której skutków nie można było uniknąć lub przewidzieć.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będące następstwem niedotrzymania przez Klienta Warunków Technicznych.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Sklepu lub Portalu.
  2. usunięcia treści lub materiałów, które naruszają Zasady Ogłoszeń Rekrutacyjnych lub Zasad Ogłoszeń Reklamowych;
  3. zablokowania dostępu do zasobów Klienta w przypadku wykrycia treści i materiałów naruszających Zasady Ogłoszeń Rekrutacyjnych lub Zasady Ogłoszeń Reklamowych.
 5. W przypadku, gdy Usługodawca otrzyma informację, iż umowa o świadczenie Usługi została zawarta przez osobę nieuprawnioną lub poweźmie obawy co do prawdziwości danych podanych w Ogłoszeniu rekrutacyjnym, Ogłoszeniu Reklamowym lub podczas składania zamówienia Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania realizacji Usług i dokonania weryfikacji Klienta poprzez żądanie przekazania dodatkowych danych lub przesłania dodatkowych dokumentów, wyznaczając Klientowi odpowiedni termin, po bezskutecznym upływie którego Usługodawca uprawniony jest do odmowy realizacji Usług objętych Umową.
 6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę postanowień Regulaminu lub Umowy, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi do wysokości szkody rzeczywistej, w zakresie, w jakim takie ograniczenie odpowiedzialności jest dopuszczalne w oparciu o bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Klient zobowiązany jest do podania Usługodawcy wszelkich informacji oraz dostarczenia Materiałów i/lub Znaków niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług zgodnie z Umową. Ich niedostarczenie skutkuje brakiem odpowiedzialności za niedotrzymanie warunków określonych w Umowie. Klient oświadcza jednocześnie, że podane przez niego dane i informacje są prawdziwe, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz nie naruszają jakichkolwiek dóbr osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich.
 8. Korzystając z Usług związanych z publikacją Ogłoszeń Rekrutacyjnych Klient zobowiązany jest do przestrzegania Zasad Ogłoszeń Rekrutacyjnych.
 9. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu lub Portalu.

ZASADY OGŁOSZEŃ REKRUTACYJNYCH

 1. Celem Ogłoszenia Rekrutacyjnego publikowanego w Portalu jest wyłącznie poszukiwanie przez Klienta Kandydata na konkretne stanowisko wskazane w treści Ogłoszenia Rekrutacyjnego.
 2. Usługodawca zobowiązany jest do emisji Ogłoszeń Rekrutacyjnych przez czas określony dla danej Usługi.
 3. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za treść Ogłoszenia Rekrutacyjnego. W przypadku poniesienia przez Usługodawcę szkody w związku z treścią lub formą Ogłoszenia Rekrutacyjnego, Klient ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie i zobowiązany jest do pokrycia powstałych szkód.
 4. Zakazane jest dostarczanie lub zamieszczanie przez Klienta w celu realizacji Usług treści i materiałów:
  1. o charakterze bezprawnym, naruszających dobre obyczaje lub interesy Usługodawcy,
  2. wprowadzających w błąd Kandydatów, w tym zawierającego nieprawdziwe lub nierzetelne informacje;
  3. naruszających dobra osobiste osób trzecich,
  4. nawołujących do popełnienia przestępstwa,
  5. zawierających treści wulgarne, zniesławiające lub obraźliwe,
  6. o charakterze erotycznym lub pornograficznym,
  7. niezwiązanych bezpośrednio z celem lub charakterem Usługi, w tym w szczególności których celem nie jest poszukiwanie Kandydata do pracy
  8. zawierające zakazane reklamy
  9. dyskryminujące ze względu na: wiek, płeć, wyznanie, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, przynależność związkową bez uzasadnienia prawnego;
  10. zawierających hiperłącza do stron internetowych zawierających wyżej wymienione treści.

ZASADY OGŁOSZEŃ REKLAMOWYCH

 1. Celem Ogłoszenia Reklamowego publikowanego w Portalu jest wyłącznie promowanie przez Klienta swoich usług lub towarów.
 2. Usługodawca zobowiązany jest do emisji Ogłoszeń Reklamowych przez czas określony dla danej Usługi.
 3. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za treść Ogłoszenia Reklamowego. W przypadku poniesienia przez Usługodawcę szkody w związku z treścią lub formą Ogłoszenia Reklamowego, Klient ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie i zobowiązany jest do pokrycia powstałych szkód.
 4. Zakazane jest dostarczanie lub zamieszczanie przez Klienta w celu realizacji Usług treści i materiałów:
  1. o charakterze bezprawnym, naruszających dobre obyczaje lub interesy Usługodawcy,
  2. wprowadzających w błąd Kandydatów, w tym zawierającego nieprawdziwe lub nierzetelne informacje;
  3. naruszających dobra osobiste osób trzecich,
  4. nawołujących do popełnienia przestępstwa,
  5. zawierających treści wulgarne, zniesławiające lub obraźliwe,
  6. o charakterze erotycznym lub pornograficznym,
  7. niezwiązanych bezpośrednio z celem lub charakterem Usługi, w tym w szczególności których celem nie jest poszukiwanie Kandydata do pracy
  8. zawierające zakazane reklamy
  9. dyskryminujące ze względu na: wiek, płeć, wyznanie, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, przynależność związkową bez uzasadnienia prawnego;
  10. zawierających hiperłącza do stron internetowych zawierających wyżej wymienione treści.

ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Usługodawcy przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Klienta do zaprzestania naruszeń, wyznaczeniu dodatkowego 7- dniowego terminu i jego bezskutecznym upływie, w przypadku:
  1. rażącego naruszenia przez Klienta postanowień Umowy lub Regulaminu,
  2. rażącego naruszenia przez Klienta Zasad Ogłoszeń Rekrutacyjnych lub Zasad Ogłoszeń Reklamowych,
  3. w przypadku stwierdzenia naruszenia lub istnienia zagrożenia naruszenia przez Klienta praw autorskich Usługodawcy;
 2. Usługodawcy przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy w przypadku, gdy Klient, jego przedstawiciel, w tym członek organów, beneficjent rzeczywisty lub podmiot powiązany (kapitałowo lub osobowo):
  1. znajdzie się na listach sankcyjnych prowadzonych w związku z agresją Rosji na Ukrainę oraz listach dotyczących środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy;
  2. nie przestrzega wszelkich obowiązujących przepisów prawa w zakresie współpracy (choćby pośrednio) z państwami i/lub podmiotami, na które nałożone zostały środki ograniczające, jak i przepisów prawa w zakresie handlu towarami objętymi sankcjami bez odpowiednich zezwoleń.
 3. W przypadku wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym w okolicznościach przewidzianych w Regulaminie, Umowa rozwiązuje się z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o jej wypowiedzeniu, chyba że postanowienia Umowy stanowią inaczej.

PRAWA KONSUMENTA

 1. Postanowienia niniejszego działu, mają zastosowanie względem podmiotów korzystających z uprawnień konsumentów na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Za taką osobę uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Z praw przysługujących konsumentom, skorzystać może także osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, o ile z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, osoby te będą dalej zwane Konsumentami.
 2. Usługodawca względem osób i podmiotów innych niż w ust. 1 powyżej, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 3. Podstawą prawną uprawnień konsumenckich jest ustawa o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA BEZ PODAWANIA PRZYCZYNY

 1. Konsumentowi, który dokonuje zakupu Usług, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 • W takim wypadku, Konsument będzie zobowiązany do zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą do obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 1. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia woli w tym względzie. Przykładowy wzór oświadczenia stanowi Załącznik do Regulaminu.
 2. Termin 14 dni uważa się za zachowany, jeśli przed upływem tego terminu oświadczenie o odstąpieniu zostanie przesłane Usługodawcy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą i Strony zobowiązane są do wzajemnego zwrotu świadczeń.
 4. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane płatności. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Usługi Usługodawca od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Usługi dostarczonych przez przedsiębiorcę, z wyjątkiem treści, które:
  1. są użyteczne wyłącznie w związku z Usługą, które stanowiły przedmiot umowy;
  2. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę;
  3. zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
  4. zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 6. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 7, przedsiębiorca na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę.
 7. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Usługodawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Usługodawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści usługi, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do Usługi cyfrowej lub usunięcie Ogłoszenia Rekrutacyjnego lub Reklamowego. Przepis ten nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w ust. 9.
 9. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy.

UPRAWNIENIA KONSUMENTA W ZWIĄZKU Z BRAKIEM ZGODNOŚCI USŁUGI CYFROWEJ Z UMOWĄ

 1. Do Umów, które są zawierane przez Konsumenta, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność treści cyfrowych z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.
 2. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta za zgodność Usługi z Umową. Zgodność Usługi z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usługi z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miała być ona dostarczana.
 4. Usługa powinna być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z Umową.

DOPROWADZENIE USŁUGI DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ

 1. Jeżeli Usługa jest niezgodne z Umową, Konsument może żądać doprowadzenia jej do zgodności z Umową.
 2. Jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową.
 3. Usługodawca doprowadza Usługę do zgodności z Umową w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której został on poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Usługi z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
 4. Koszty doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową ponosi Usługodawca.

OBNIŻENIE CENY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI USŁUGI Z UMOWĄ

 1. Jeżeli Usługa jest niezgodna z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
 1. Usługodawca odmówił doprowadzenia Usług do zgodności z Umową;
 2. Usługodawca nie doprowadził Usług do zgodności z Umową;
 3. brak zgodności Usługi z Umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Usługę do zgodności z Umową;
 4. brak zgodności Usługi z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków doprowadzenia do zgodności z Umową;
 5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Usługi do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 1. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Usługi niezgodnych z Umową pozostaje do wartości Usługi zgodnych z Umową. Jeżeli Usług są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu Ceny należy uwzględnić czas, w którym Usługi pozostawały niezgodne z Umową.
 2. Usługodawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu Ceny.
 3. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Usługi są dostarczane w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Usługi z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Usługą z Umową jest istotny.

ROZLICZENIE Z KONSUMENTEM W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZE WZGLĘDU NA NIEZGODNOŚĆ LUB NIEDOSTARCZENIE

 1. W sytuacji, gdy Konsument odstąpi od Umowy:
 1. w ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsumenckiej za niezgodność Treści Cyfrowych z Umową;
 2. w przypadku niedostarczenia przez Sprzedawcę Treści Cyfrowych, pomimo wezwania ze strony Kupującego,

do rozliczeń pomiędzy Stronami stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

 1. Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Usłudze niezgodnej z Umową albo Usłudze, w odniesieniu do której odpadł obowiązek jej dostarczenia na skutek odstąpienia od Umowy. Jednocześnie Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Usługi były niezgodne z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument faktycznie z nich korzystał.
 2. Usługodawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy.
 3. Usługodawca dokonuje zwrotu należnej Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Usługi Usługodawca od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Usługi dostarczonych przez przedsiębiorcę, z wyjątkiem treści, które:
 2. są użyteczne wyłącznie w związku z Usługą, które stanowiły przedmiot umowy;
 3. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę;
 4. zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
 5. zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 6. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 7, przedsiębiorca na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę.
 7. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Usługodawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Usługodawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści usługi, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do Usługi cyfrowej lub usunięcia Ogłoszenia Rekrutacyjnego lub Reklamowego. Przepis ten nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w ust. 7.

SPORY Z KONSUMENTEM

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Usługobiorca będący konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1356 ze zm.);
  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązanie sporu sporu między Usługobiorcą a Usługodawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  3. uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. korzystanie z platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z umową, która to platforma ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługodawcy przysługują wszelkie prawa autorskie do:
 2. Sklepu, Portalu oraz wszelkich ich elementów i treści w nich umieszczonych,
 3. Materiałów Usługodawcy przygotowywanych w związku z realizacją Usług. mających charakter utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Klient zobowiązuje się do niewykorzystywania Sklepu, Portalu, Materiałów Usługodawcy w jakimkolwiek innym celu niż cel, w jakim zostały one stworzone, udostępnione i przygotowane. Jakiekolwiek ich kopiowanie, rozpowszechnianie lub dokonywanie opracowań ich elementów lub ich wyglądu jako całości, lub korzystanie z nich w celu innym niż wynikający z Umowy, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy stanowi naruszenie jego praw i będzie skutkowało pociągnięciem Klienta do odpowiedzialności odszkodowawczej.
 5. Powyższe postanowienie dotyczy także elementów Sklepu, Portalu, które mogą być kwalifikowane jako bazy danych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2001 o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 Nr 128 poz. 1402 z późn. zm).
 6. Zawierając Umowę Klient oświadcza, że przysługują mu wszelkie niezbędne prawa, w tym majątkowe prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej do Materiałów i Znaków przekazanych Usługodawcy w celu realizacji Umowy oraz że ich wykorzystanie w tym celu nie naruszy praw osób trzecich, jak również zobowiązuje się, że przez cały okres trwania Umowy będzie miał prawo do dysponowania tymi Materiałami i Znakami (w tym prawo do udzielenia licencji lub sublicencji – w przypadku gdy wymaga tego charakter Usługi).
 7. Na czas realizacji Usług, z chwilą przekazania Materiałów i Znaków Usługodawcy, Klient udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie licencji, wraz z prawem do udzielania sublicencji wszelkim podmiotom, których współpraca jest konieczna do realizacji Usług, na korzystanie z Materiałów i Znaków na następujących polach eksploatacji:
 8. w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania Materiałów i Znaków w całości lub części – trwałe i czasowe, bezpośrednie i pośrednie utrwalanie i zwielokrotnianie Materiałów i Znaków w jakiejkolwiek formie i każdą możliwą techniką, w tym w trwałej i tymczasowej pamięci komputera stacjonarnego i przenośnego (laptopa) oraz urządzeń mobilnych, serwerów sieci komputerowych, baz danych oraz w sieci Internet, a także inkorporowanie całości lub części Materiałów lub Znaków do innych utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 9. publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie niezależnie od miejsca ekspozycji i za pomocą dowolnych środków, a także publiczne udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym z wykorzystaniem sieci Internet, za pośrednictwem Sklepu, Portalu, stron internetowych należących do Usługodawcy, niezależnie od techniki lub sposobu tego udostępnienia;
 10. wszystkie formy utrwalenia i zwielokrotnienia poprzedzające osiągniecie ostatecznej postaci.
 11. Powyższe udzielenie licencji obejmuje również nieograniczone terytorialnie zezwolenie (w okresie trwania licencji) na wykonywanie praw zależnych do Materiałów przez Usługodawcę na polach eksploatacji właściwych dla Materiałów. Wykonywanie praw zależnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym może polegać w szczególności na dokonywaniu tłumaczenia, przeróbki, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian oraz adaptacji w odniesieniu do dostarczonych Materiałów, podziału ich na części i łączenia oraz zestawiania z innymi materiałami i znakami.
 12. Usługodawca będzie każdorazowo korzystał z udzielonej licencji i wskazanych powyżej pól eksploatacji jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji poszczególnych Usług wskazanych w Umowie.
 13. W przypadku, gdy dostarczone przez Klienta Materiały będą zawierały wizerunek osoby fizycznej (w tym również jej imię, nazwisko lub głos), Klient, najpóźniej z chwilą przekazania Usługodawcy takich Materiałów lub ich użycia, zobowiązany jest do uzyskania zgody tej osoby, która będzie uprawniać Usługodawcę do wykorzystywania, utrwalania, zwielokrotniania i rozpowszechniania jej wizerunku w celu realizacji Umowy zawartej z Klientem, w szczególności na polach eksploatacji właściwych dla Materiałów określonych w Umowie oraz Regulaminie. Klient zobowiązany jest zapewnić, że powyższa zgoda zostanie udzielona przez osobę fizyczną na okres nie krótszy niż … dni od daty zakończenia realizacji Usługi, z którą związane są przekazane przez Klienta Materiały, chyba że Strony postanowią inaczej.
 14. W razie skierowania przez osobę trzecią roszczeń wobec Usługodawcy, w związku z Materiałami i Znakami przekazanymi lub użytymi przez Klienta w związku z realizacją Umowy, Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zaspokojenia takich roszczeń, a w przypadku wytoczenia przez podmiot trzeci powództwa przeciwko Usługodawcy z żądaniem zaspokojenia roszczeń, o których mowa w poprzednim zdaniu, Klient zobowiązuje się niezwłocznie zwolnić Usługodawcę z wszelkich zobowiązań z tego tytułu i wstąpić w jego miejsce do postępowania, a w braku takiej możliwości wystąpić z interwencją uboczną. Niezależnie, Klient zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód w pełnej wysokości, wyrządzonych Usługodawcy wskutek zaistnienia zdarzeń, o których mowa w niniejszym ustępie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument zawierający Regulamin oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 2. Zmiany są publikowane na stronie ……… a ponadto Usługobiorca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną o planowanej zmianie treści Regulaminu.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług do czasu planowanego wejścia w życie zmian. Niezgłoszenie chęci zakończenia umowy o świadczenie Usług bądź złożenie oświadczenia po wejściu zmian w życie poczytuje się za zgodę Usługobiorcy na świadczenie Usług na zasadach zgodnych z nowym Regulaminem. Zdanie drugie nie stosuje się do Usługobiorców będących konsumentami.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody Stron i nie wpływają na interpretację umowy o świadczenie Usług.
 6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie właściwym przepisem prawa.
 7. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych pomiędzy Stronami – za zastrzeżeniem postanowień w dziale „Spory z konsumentami” –  odnośnie zawarcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych umowy o świadczenie Usług Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Usługodawcy, a w przypadku Usługobiorców będących konsumentami — sądowi powszechnemu, którego właściwość określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1460 ze zm.).
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.09.2023.
Szukasz specjalistów i placówek ochrony zdrowia?

Katalog Medyczny

Szukasz pracy w branży medycznej i zdrowotnej?

Katalog Praca

Blog Panorama Zdrowia

Polityka Cookies

Niniejsza strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rozszerzenia swojej funkcjonalności. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie na swoim urządzeniu.

Nasza polityka prywatności